Call us today
0113 322 2959

Community Involvement Officer

Salary:
£23,379 - £25,641 per annum
Town:
Bangor
Closing date:
05/10/2022

Swyddog Cyswllt Cymunedol

£23,379 - £25,641 y flwyddyn / 37 awr yr wythnos / Bangor ac o gartref/ Parhaol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn chwarae rhan annatod wrth weithredu ein rhaglen cyfranogiad cwsmeriaid ac ymgysylltu â’r gymuned, tra’n cefnogi’r tîm Cymunedau a Phartneriaeth i gyflawni amrywiol brosiectau, cynlluniau a gweithgareddau. 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan.

Dyddiad Cau: 12pm 25/08/22

Sut i wneud cais am rôl Swyddog Cynnwys y Gymuned:

Os oes gennych chi'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd hon, cliciwch “gwneud cais” heddiw a gwiriwch eich mewnflwch am e-bost yn rhoi mwy o wybodaeth ar sut i deilwra'ch cais a darparu llythyr eglurhaol neu unrhyw ddogfennau ategol.

Rhaid i chi gael eich awdurdodi i weithio yn y DU. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda.

Mae sgiliau a phrofiad addas eraill yn cynnwys Rheolwr Digwyddiadau, Rheoli Digwyddiadau, Rheolwr Prosiect, Rheoli Prosiect, Cymuned, Trefnydd Cymunedol, Gwaith Cymdeithasol, Gwaith Cymunedol

Community Involvement Officer

£23,379 - £25,641 per annum / 37 hrs a week / Bangor and from home / Permanent

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You’ll play an integral role in implementing our customer participation and community engagement programme, whilst supporting the Communities and Partnership Team with the delivery of various projects, schemes and activities.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website.

Closing date: 12pm 25/08/22

How to apply for the Community Involvement Officer role:

If you have the skills and experience required for this position, click “apply” today and check your inbox for an email providing more information on how to tailor your application and provide a cover letter or any supporting documents.

You must be authorised to work in the UK. No agencies please.

Other suitable skills and experience includes Events Manager, Events Management, Project Manager, Project Management, Community, Community Organiser, Social Work, Community Work


Apply