Adra Logo

Graduate Assets Officer

Pin icon LL57 Bangor
Pound Sterling icon £26,697 – £29,132 per annum
Clock icon Contract
Calendar icon 20 May 2024
Share this job

Graduate Assets Officer
Tŷ Coch – Bangor, Tŷ Gwyrddfai – Penygroes, LL57 4BL (Hybrid working)

 • £26,697 – £29,132 per annum
 • 37 hours per week, Fixed Term – 2 Years


We are Adra. We provide quality homes in North Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across North Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

A unique opportunity to join an expanding housing association in a new role designed to provide the successful candidate with the skills, knowledge, and qualifications to enable them to develop into a competent team member within the Asset Management team within the Property Directorate.

Working under the Asset and Investment Manager to assist in achieving key objectives that come under the team’s responsibility. In summary, the Graduate Asset Officer will gain experience in the following:

 • To work with the Asset management team in the delivery of Adra’s ambitious Asset Management Strategy, ensuring investment is targeted to maximise the value and efficiency of Adra’s stock, including delivery against decarbonisation targets.
 • To contribute into the development of the Major Improvement Programme, working closely with the Data officers to ensure that the Programme is designed and delivered to maintain quality homes whilst maximising component lifecycles and achieving programme budget; keeping under review the compliance of the housing stock against the Welsh Housing Quality Standard.
 • To identify stock for Option Appraisal and work on the Option Appraisal process to provide recommendations to Adra’s “Active Asset Management Group” in respect of actions to maximise the efficiency and quality of the Association’s stock including stock disposal.
 • To manage and maintain the process of collating and updating asset related data held onour data management software systems – including carrying out Whole Home Surveys/Stock Condition Surveys/Domestic Energy Certificates.
 • Work in conjunction with the Development team on the transfer of data on newly built/acquired properties in order to ensure that Asset data is maintained and current.


The successful candidate will be developed and mentored for a period of 24 months in a trainee role within the various workstreams noted above with a view to progressing into a full-time role within the department, based on performance and successful completion of the required training


Closing Date: 30/05/2024, 12.00pm
 

How to apply for the Graduate Assets Officer role:

If you have the skills and experience required for this position, click “apply” today and you will be directed to the Adra website where you will be able to submit an application form.

You must be authorised to work in the UK. No agencies please.

Other suitable skills and experience include Property Services, Graduate Asset Management Officer, Junior Property Asset Analyst, Asset Management Trainee, Assistant Asset Investment Officer, Property Asset Development Coordinator, Housing Asset Management Trainee, Asset Strategy Support Officer, Trainee Asset Compliance Specialist, Property Data and Improvement Coordinator, Graduate Housing Quality Officer.

Swyddog Asedau Graddedig
Tŷ Coch – Bangor, Tŷ Gwyrddfai – Penygroes, LL57 4BL (Gweithio’n Hybrid)

 • £26,697 – £29,132 y flwyddyn
 • 37 awr yr wythnos, Tymor Penodol – 2 Flwyddyn


Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng Ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled Gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Cyfle unigryw i ymuno â chymdeithas dai sy’n tyfu mewn rôl newydd wedi ei llunio i ddarparu’r sgiliau, gwybodaeth a chymwysterau i’r ymgeisydd llwyddiannus i’w galluogi i ddatblygu i fod yn aelod tîm cymwys o fewn y tîm Rheoli Asedau yn y Gyfarwyddiaeth Eiddo.

Gweithio o dan y Rheolwr Asedau a Buddsoddi i gynorthwyo i gyflawni amcanion allweddol y mae’r tîm yn gyfrifol amdanyn nhw.

I grynhoi, bydd y Swyddog Asedau Graddedig yn cael profiad yn y canlynol:

 • Gweithio gyda’r tîm rheoli Asedau i gyflawni Strategaeth Rheoli Asedau uchelgeisiol Adra, gan fonitro cyflenwi i sicrhau bod buddsoddiad yn cael ei dargedu i gynyddu gwerth ac effeithlonrwydd stoc Adra, gan gynnwys cyflawni yn erbyn targedau datgarboneiddio.
 • Cyfrannu at ddatblygu’r Rhaglen Wella Fawr, gan weithio’n agos gyda’r swyddogion Data i sicrhau bod y Rhaglen yn cael ei dylunio a’i darparu i gynnal cartrefi o ansawdd wrth wneud y mwyaf o gylchoedd bywyd cydran a chyflawni cyllideb y rhaglen. Adolygu cydymffurfiad y stoc dai yn erbyn Safon Ansawdd Tai Cymru.
 • Adnabod stoc a gweithio ar y broses Gwerthuso Opsiynau gan ddarparu argymhellion i “Grŵp Rheoli Asedau Gweithredol” Adra mewn perthynas â chamau gweithredu i gynyddu effeithlonrwydd ac ansawdd stoc y Gymdeithas gan gynnwys gwaredu stoc.
 • Rheoli a chynnal y broses o gasglu a diweddaru data yn ymwneud ag asedau sy’n cael eu cadw ar ein systemau meddalwedd rheoli data – gan gynnwys cynnal Arolygon Cartref Cyfan/Arolygon Cyflwr Stoc/Tystysgrifau Ynni Domestig.
 • Cydweithio gyda’r tîm Datblygu ar drosglwyddo data eiddo sydd newydd eu hadeiladu/prynu i sicrhau bod data Asedau Adra yn cael ei gynnal ac yn gyfredol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei ddatblygu a’i fentora am 24 mis mewn rôl hyfforddai o fewn y timau amrywiol a nodir uchod gyda golwg ar symud ymlaen i rôl llawn amser o fewn yr adran, ar sail perfformiad a chwblhau’r hyfforddiant gofynnol yn llwyddiannus.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ir swydd yma


Dyddiad Cau: 30/05/2024 12:00yp
 

Sut i wneud cais am rôl Swyddog Asedau Graddedig:

Os oes gennych chi'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd hon, cliciwch “gwneud cais” heddiw a byddwch yn cael eich cyfeirio at ein gwefan lle byddwch yn gallu cyflwyno cais. 

Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU. Dim asiantaethau recriwtio os gwelwch yn dda. 

Mae sgiliau a phrofiad addas eraill yn cynnwys Gwasanaethau Eiddo, Swyddog Rheoli Asedau Graddedig, Dadansoddwr Asedau Eiddo Iau, Hyfforddai Rheoli Asedau, Swyddog Buddsoddi Asedau Cynorthwyol, Cydlynydd Datblygu Asedau Eiddo, Hyfforddai Rheoli Asedau Tai, Swyddog Cefnogi Strategaeth Asedau, Arbenigwr Cydymffurfiaeth Asedau dan Hyfforddiant, Cydgysylltydd Data Eiddo a Gwella, Swyddog Ansawdd Tai Graddedig.