Adra Logo

Quantity Surveyor and Estimator

Pin icon LL57 Bangor
Pound Sterling icon £46,973 - £50,323 per annum
Clock icon Permanent
Calendar icon 25 days ago
Share this job

Quantity Surveyor & Estimator
Tŷ Coch – Bangor, Tŷ Gwyrddfai – Penygroes, LL57 4BL (Hybrid working)

 • £46,973 – £50,323 per annum
 • 37 hours per week, permanent
 • Welsh speaking is essential for this role


We are Adra. We provide quality homes in North Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across North Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

We are seeking a dynamic individual to manage and support the Asset & Contracts section of the Property Directorate with key responsibilities for the following areas:

 • Assist in the Cost Management of Contracts for the Property Directorate
 • Preparation of tender documents and Specifications for the Property Directorate
 • Undertake Affordability Analysis on behalf of the Property Directorate
 • Evaluation of Contractor Costs in accordance with tender requirements
 • Undertake Value Engineering across Schemes with the Project Managers.
 • Health, Safety, Quality and Environment (HSQE) policy and procedures for the team
 • Providing cost advice to the team
 • Provide an Estimator function on behalf of the in-house capital works delivery teams
 • Undertake Valuations, Cost Control, Final Account Reviews and complete all Certification relevant to Schemes
 • Assist in the management of the financial budget for the Asset & Contracts Team


The ability to communicate in Welsh is essential for this role.

Closing Date: 30/05/2024, 12.00pm
 

How to apply for the Quantity Surveyor & Estimator role:

If you have the skills and experience required for this position, click “apply” today and you will be directed to the Adra website where you will be able to submit an application form.

You must be authorised to work in the UK. No agencies please.

Other suitable skills and experience include Property Services, Surveyor, Surveying, Quantity Surveyor, Assistant Quantity Surveyor, Senior Quantity Surveyor, Construction, Estimator, Estimating.Maint Fesurwr & Amcangyfrifwr
Tŷ Coch – Bangor, Tŷ Gwyrddfai – Penygroes, LL57 4BL (Gweithio’n Hybrid)

 • £46,973 – £50,323 y flwyddyn
 • 37 awr yr wythnos, Parhaol
 • Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ir swydd yma


Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng Ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled Gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rydym yn chwilio am unigolyn dynamig i rheoli a chefnogi’r adran Asedau a Chontractau’r Gyfarwyddiaeth Eiddo gyda phrif gyfrifoldeb am y meysydd canlynol:

 • Cynorthwyo Rheolaeth Cost Contractau ar gyfer y Gyfarwyddiaeth Eiddo
 • Paratoi dogfennau tendr a Manylebau’r Gyfarwyddiaeth Eiddo
 • Cynnal Dadansoddiad Fforddiadwyedd ar ran y Gyfarwyddiaeth Eiddo
 • Gwerthuso Costau Contractwyr yn unol â gofynion tendr
 • Ymgymryd â pheirianneg gwerth ar draws cynlluniau gyda’r Rheolwyr Prosiect
 • Polisïau a gweithdrefnau Iechyd, Diogelwch, Ansawdd ac Amgylchedd (IDAA) ar gyfer y tîm
 • Darparu cyngor ar gostau i’r tîm
 • Darparu swyddogaeth Amcangyfrifwr ar ran y timau mewnol sy’n darparu gwaith cyfalaf
 • Cynnal Prisiadau, Rheoli Cost, Adolygu Cyfrifon Terfynol a chwblhau pob Tystysgrif sy’n berthnasol i gynlluniau.
 • Cynorthwyo i reoli cyllideb ariannol ar gyfer y Tîm Asedau a Chontractau Cynorthwyo gyda chynllunio a datblygu rhaglenni gwaith dros nifer o flynyddoedd sy’n cyd-fynd gyda chyllid/buddsoddiad sydd ar gael ar draws asedau ar gyfer Adra.


Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ir swydd yma

Dyddiad Cau: 30/05/2024 12:00yp


Sut i wneud cais am rôl Maint Fesurwr & Amcangyfrifwr:

Os oes gennych chi'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd hon, cliciwch “gwneud cais” heddiw a byddwch yn cael eich cyfeirio at ein gwefan lle byddwch yn gallu cyflwyno cais. 

Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU. Dim asiantaethau recriwtio os gwelwch yn dda. 

Mae sgiliau a phrofiad addas eraill yn cynnwys Gwasanaethau Eiddo, Maint Fesurwr, Adeiladu, Amcangyfrifwr, Amcangyfrif.